Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 14-05-2024

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 14-05-2024

Καλείστε την Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει και όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Ά/163/06-10-2023), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1.  Έγκριση Μελέτης-τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης Πολυσύχναστων παραλιών αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου έτους 2024 και τον ορισμό επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού , αξιολόγησης των προσφορών.
  2. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης ¨Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής , Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών» του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου , λόγω αλλαγής του συντελεστή τκ των Προεκτιμώμενων αμοιβών.
  3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024
  4. Λήψης απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζέλιου Παντελή του Θεοφάνη  για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου για την  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων , ομπρελών-ξαπλωστρών ημέρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων» 
  5. Λήψης απόφασης επί αιτήσεως κ. Στεφανιδέλη Περικλή για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου για την  τοποθέτηση , ομπρελών-ξαπλωστρών ημέρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων» 
  6. Λήψης απόφασης επί αιτήσεως κ .Μπράτσου Σπυρίδωνα  για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου για την  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων , ομπρελών-ξαπλωστρών ημέρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων» 
  7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου του Νικολάου για παραχώρηση χώρου στην παραλία Γριμπόβου Ναυπάκτου, με αντικείμενο δραστηριότητας  πώληση –έκθεση βιβλίων κατά  την θερινή περίοδο 2024 (1-06-2024 έως 30-09-2024) σύμφωνα µε το νομοθετικό πλαίσιο για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και τις διατάξεις που ισχύουν για τις παραχωρήσεις κοινόχρηστου χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       

                                                                                  ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ