Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 14-12-2022

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 14-12-2022

 Καλείστε την Τετάρτη  14-12-2022 και ώρα 14:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Κτίριο Ναυπακτία όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, στην  πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:  

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε.  για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση παραλιακών υφιστάμενων κρηπιδωμάτων Τ.Κ.  Αντιρρίου Δ.Ε Αντιρρίου (Δυτικός Προβλήτας Αντιρρίου)

 

 

 

                                                                                                                

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                          

                                                                                           ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ