Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 17-01-2022

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 17-01-2022

Καλείστε την  Δευτέρα  17-01-2022 και ώρα 9:30 π.μ. στην πραγματοποίηση ειδικής έκτακτης συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 &67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 με τα εξής μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση-Ψήφιση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου. οικονομικού έτους 2022.
2. Έγκριση-Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου. οικονομικού έτους 2022.

 

                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       

                                                                                               ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ