Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 21-06-2022

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 21-06-2022

 

Καλείστε την Τρίτη 21-06-2022 και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε στο Κτίριο Ναυπακτία όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, στην πραγματοποίηση τακτικής κατεπείγουσας συνεδρίασης και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

2.Έγκριση του αριθ.1 / 10-06-2022 πρακτικού  αξιολόγησης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης χώρου 124,45 τ.μ. στην περιοχή Γριμπόβου πλησίον επιχ/σης «ΌΣΤΡΙΑ» πέραν της προσόψεως αυτής. (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης)»

3. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 124,45 τ.µ. στην περιοχή του Γριµπόβου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. σύμφωνα µε το υπ΄αρίθ. 1/10-06-2022 Πρακτικό αξιολόγησης πλειοδοτικού διαγωνισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»  στην Μελαχρής Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.   

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος της ανάδοχου ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε. για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου « Αποκατάσταση παραλιακών υφιστάμενων κρηπιδωμάτων Τ.Κ. Αντιρρίου Δ.Ε. Αντιρρίου (Δυτικός Προβλήτας Αντιρρίου)»

5. Συζήτηση και Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης χώρου στον Αθλητικό Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ρίου ΙΑΣΩΝ και συγκεκριμένα του χώρου στην περιοχή Γριμπόβου (δημόσια κτήματα όπου διεξάγεται η εμποροπανήγυρης έως και περιοχή δασυλλίου Γριμπόβου) εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου, για την διεξαγωγή των αγώνων του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Ολυμπιακής Κατηγορίας του Kiteboarding.

                                                                                                                 

                                                                              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                          

                                                                                                  ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ