Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 23-01-2023

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 23-01-2023

Καλείστε την   Δευτέρα 23-01-2023 και ώρα 10:30 π.μ. στην πραγματοποίηση τακτικής συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1. Λήψη απόφασης περί: «Επανατοποθέτησης πλωτής εξέδρας  για εποχιακή χρήση της ίδιας (υλικού αντικειμένου, γεωγραφικής περιοχής/θέσης, σκοπού) στον λιμένα Ναυπάκτου, με σκοπό την προσωρινή πρόσδεση σκαφών για νέα πενταετή περίοδο ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 7. ΚΥΑ 3122.2/54046/2021-ΦΕΚ 3543/Β/03-08-2021 και τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4»
 2. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών επί των διαδικασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221  παρ. 1 & πργ.11δ και άρθρ. 72 του Ν.3852/2010   
 3.  Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών επί των διαδικασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221  πργ.11β και άρθρ. 72 του Ν.3852/2010    
 4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221  παρ.11β και το αρθρ.72 του Ν.3852/2010  παρ.27γ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)   
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρ. 221 παρ.11δ και το αρθρ.72 του Ν.3852/2010  και το άρθρο 43 του ν. 4605/2019 και από το άρθρο 108 του Ν.4782 /2021.
 6. Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης –απομάκρυνσης –εξουδετέρωσης ναυαγίων  στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πατρών σύμφωνα: α) το ν. 2881/2001 (Α16) περί «Ρύθμισης θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» β) Η αριθμό 2123/36/01/19-10-01 (΄Β1438) Απόφαση ΥΕΝ & γ) Το άρθρ. 30 του Π.Δ. 81/2014 (Ά125)
 7. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα: α) με το  άρθρ. 35 του αριθ.20 Γ.Κ.Λ.

(΄Β 444/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β) το άρθρ. 11 του Π.Δ. 31/2018 /04-04-2018 (Α61) στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πατρών.

 1. Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης –απομάκρυνσης –εξουδετέρωσης ναυαγίων  στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου  σύμφωνα: α) το ν. 2881/2001 (Α16) περί «Ρύθμισης θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» β) Η αριθμό 2123/36/01/19-10-01 (΄Β1438) Απόφαση ΥΕΝ & γ) Το άρθρ. 30 του Π.Δ. 81/2014 (Ά125)
 2. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα: α) με το  άρθρ. 35 του αριθ.20 Γ.Κ.Λ.

(΄Β 444/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β) το άρθρ. 11 του Π.Δ. 31/2018 /04-04-2018 (Α61). στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου.

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αποστολόπουλου Σπυρίδων του Χρήστου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κάτω Βασιλικής  για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων 
 2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Παπαδογιώργου Διονυσίας του Παύλου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων
 3.  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μελαχρής Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. με εκτέλεση έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν Ν.4607/2019 & συναφών διατάξεων & νόμων
 4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κου Ταραβήρα Βασίλειου του Ελευθέριου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
 5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  κου Μακράκη Ευάγγελου του Ιωάννη για διαγραφή της αριθ. 922/2016  κλήσεως παραβάσεως  ΚΟΚ  από τον υπ΄αριθμό. 240/2022 βεβαιωμένο  χρηματικό κατάλογο  κλήσεων .
 6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Θ. Χριστοπούλου Εταιρεία Π.Ε. για διαγραφή της αριθ. 1233/2017  κλήσεως παραβάσεως  ΚΟΚ  από τον υπ΄αριθμό. 240/2022 βεβαιωμένο  χρηματικό κατάλογο  κλήσεων .
 7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Τσούση Γεωργία του Ανδρέα για διαγραφή της αριθ. 924/2016  κλήσεως παραβάσεως  ΚΟΚ  από τον υπ΄αριθμό. 240/2022 βεβαιωμένο  χρηματικό κατάλογο  κλήσεων .
 8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Καλαμέρα Μαρία του  Θεοφάνη, για διαγραφή της αριθ. 1126/2016  κλήσεως παραβάσεως  ΚΟΚ  από τον υπ΄αριθμό. 240/2022 βεβαιωμένο  χρηματικό κατάλογο  κλήσεων .
 9. Λήψη απόφασης επί του αριθ. 131525/01-2023 Σήματος , Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ/Ά/ΛΤ ΡΙΟΥ με θέμα: « Φθορές Ανατολικού και Δυτικού Φυλακίου Αντιρρίου»
 10. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης επί της Χωροθέτησης θέσεως ΑΜΕΑ επί της οδού Ναυμαχίας Ναυπάκτου (αριθ. πρωτ. 6798/2022 έγγραφο Τ.Υ Δήμου Ναυπακτίας)
 11. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης επί των αναφερομένων στο αριθ. πρωτ. 19347/29-12-2022 έγγραφο Τ.Υ Δήμου Ναυπακτίας με θέμα: Διαβίβαση αιτήματος για την έγκριση επισκευής πεζοδρομίου επί της οδού Ναυμαχίας Ναυπάκτου της Κοινότητας  Ναυπάκτου από τον κ. Αθανάσιο Κυρίτση.

                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      

                                                                                           ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ