Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 23-11-2022

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 23-11-2022

Καλείστε την Τετάρτη  23-11-2022 και ώρα 10:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Κτίριο Ναυπακτία όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, στην πραγματοποίηση τακτικής συνεδρίασης και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:  

  1. Λήψη Απόφασης περί εγκρίσεως Απολογισμού-Ισολογισμού  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικ. έτους 2021

 

 

                                                                                                                

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                          

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ