Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 23-11-2022 (Πρώτη Συνεδρίαση)

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 23-11-2022 (Πρώτη Συνεδρίαση)

Καλείστε την Τετάρτη  23-11-2022 και ώρα 10:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Κτίριο Ναυπακτία όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, στην πραγματοποίηση τακτικής συνεδρίασης και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:  

  1.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2022
  2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΑΦΟΙ ΠΑΣΙΣΗ Α.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό των Ζωνών αντικειμενικών αξιών & ανταλλαγμάτων στις παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών εντός των περιοχών αρμοδιότητάς μας ΧΖΛ Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Κάτω Βασιλικής και Κρυονερίου οικ. έτους 2023.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων για έκδοση αδειών  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το οικ. έτος 2023  στις περιοχές αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του  Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε με τον  Ν 3190/2003».
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας  τακτικού προσωπικού ΔΛΤΝ για το Α’ & Β’ εξάμηνο οικ. έτους 2023»
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί: «Εγκρίσεως  υπερωριακής εργασίας μιας(1) τακτικού υπαλλήλου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου για το οικονομικό έτος 2023»
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί:  «Ανάθεσης στην μόνιμη υπάλληλο του Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου της γραμματειακής υποστήριξης για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Λ.Τ.Ν για το έτος 2023»

 

 

 

                                                                                                                

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                          

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ