Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 24-05-2022

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 24-05-2022

Καλείστε την Τρίτη 24-05-2022 και ώρα 12:00 π.μ. στην πραγματοποίηση δια περιφοράς Συνεδρίασης και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Απόφαση Δ1α/ΓΠ. οικ. 23983/ ΦΕΚ 2137  Τεύχος Β΄/30-04-2022 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ Παναγιωτόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κάτω Βασιλικής για τηντοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις τηςΕΔ8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων .

3. Λήψη συμπληρωματικής απόφασης επί αιτήσεως  Μελαχρής Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.  για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων» 

4.Λήψη απόφασης επί αιτήσεωςκ. Αποστολόπουλου Σπυρίδωντου Χρήστου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κάτω Βασιλικής για τηντοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. με εκτέλεση έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις τηςΕΔ8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων .

5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κατσώνη Ελένη για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ και σύμφωνα με τις διατάξεις τηςΕΔ8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων .

6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κάκκου Κωνσταντίνας για παραχώρηση χώρου στην παραλία Ψανής Ναυπάκτου στο χώρο που βρίσκεται απέναντι από το Γυμνάσιο , πλησίον της παιδικής χαράς με αντικείμενο δραστηριότητας  ψήσιμο καλαμποκιών κατά  την θερινή περίοδο 2022 (1-06-2022 έως 1-10-2022)  σύμφωνα µε το νομοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις του Ν. 2323/1995  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ Φ 3131/17/96/1997.

7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Ζουγκλή Γιαννούλας για παραχώρηση χώρου στην παραλία Γριμπόβου Ναυπάκτου στο χώρο που βρίσκεται , πλησίον της καφετέριας ΌΣΤΡΙΑ  έμπροσθεν της παιδικής χαράς ,με αντικείμενο δραστηριότητας  ψήσιμο καλαμποκιών κατά  την θερινή περίοδο 2022 (1-06-2022 έως 1-10-2022) σύμφωνα µε το νομοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ Φ 3131/17/96/1997

8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου του Νικολάου για παραχώρηση χώρου στην παραλία Ψανής Ναυπάκτου στο χώρο που βρίσκεται ανάμεσα από την επιχείρηση «Αύρα» και την επιχείρηση «Παραδοσιακόν» , με αντικείμενο δραστηριότητας  έκθεση-πώληση βιβλίων κατά  την θερινή περίοδο 2022 (1-06-2022 έως 15-09-2022) σύμφωνα µε το νομοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις που ισχύουν.

9.Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ναυαγοσωστική κάλυψη) δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94), του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου για το έτος 2022. (άρθρο 206 παρ. 1 του ν. 3584/07  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18).

10. Λήψη Απόφασης για κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου

11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κου Δημόπουλου Νικόλαου του Χρήστου για παραχώρηση χώρου στην παραλία Ψανής Ναυπάκτου στο χώρο που βρίσκεται , πλησίον του περιπτέρου κ. Λομβαρδέα, με αντικείμενο δραστηριότητας  πώληση μελιού κατά  την θερινή περίοδο 2022 (1-06-2022 έως 1-10-2022) σύμφωνα µε το νομοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ Φ 3131/17/96/1997.

 

                                          

                                                                          

                                                                              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                          

                                                                                            ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ