Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 25-04-2023

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 25-04-2023

Καλείστε  την Τρίτη  25-04-2023 και ώρα 10:00 π.μ. στην πραγματοποίηση τακτικής συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της OASIS CAFΕ O.E. με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Σιαμά Σπυρίδων του Χρήστου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων».  
  2. Συζήτηση και Λήψη απόφασης επί της αριθ. 355/11-04-2023 αιτήσεως του Συλλόγου αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «ΕΠΑΧΤΟΣ».
  3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Ζουγκλή Γιαννούλας για παραχώρηση χώρου στην παραλία Γριμπόβου Ναυπάκτου στο χώρο που βρίσκεται, πλησίον της καφετέριας ΌΣΤΡΙΑ  έμπροσθεν της παιδικής χαράς ,με αντικείμενο δραστηριότητας  ψήσιμο καλαμποκιών κατά  την θερινή περίοδο 2023 (1-06-2023 έως 1-10-2023) σύμφωνα µε το νομοθετικό πλαίσιο για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και τις διατάξεις που ισχύουν για τις παραχωρήσεις κοινόχρηστου χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα. 
  4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κάκκου Κωνσταντίνας για παραχώρηση χώρου στην παραλία Ψανής Ναυπάκτου στο χώρο που βρίσκεται απέναντι από το Γυμνάσιο , πλησίον της παιδικής χαράς με αντικείμενο δραστηριότητας  ψήσιμο καλαμποκιών κατά  την θερινή περίοδο 2023  (1-06-2023 έως 1-10-2023) σύμφωνα µε το νομοθετικό πλαίσιο  για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και τις διατάξεις που ισχύουν για τις παραχωρήσεις κοινόχρηστου χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα.
  5.  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Δημόπουλου Νικόλαου του Χρήστου για παραχώρηση χώρου στην παραλία Ψανής Ναυπάκτου στο χώρο που βρίσκεται απέναντι από το 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο Ναυπάκτου, με αντικείμενο δραστηριότητας  πώληση μελιού ιδίας παραγωγής κατά  την θερινή περίοδο 2023 (1-05-2023 έως 30-09-2023) σύμφωνα µε το νομοθετικό πλαίσιο για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και τις διατάξεις που ισχύουν για τις παραχωρήσεις κοινόχρηστου χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα.
  6. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ναυαγοσωστική κάλυψη) τετράμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94), του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου για το έτος 2023 (01-06-2023 έως 30-09-2023) (άρθρο 206 παρ. 1 του ν. 3584/07  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18
  7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αριστόπουλου Νικόλαου του Κωνσταντίνου  για παραχώρηση χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, με αντικείμενο δραστηριότητας  ψήσιμο καλαμποκιών –φρούτα εποχής –καρύδια-σπόρους κατά  την θερινή περίοδο 2023  (1-06-2023 έως 1-10-2023) σύμφωνα µε το νομοθετικό πλαίσιο  για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και τις διατάξεις που ισχύουν για τις παραχωρήσεις κοινόχρηστου χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα.
  8. «Λήψη απόφασης επί είσπραξης μισθωμάτων από εκμετάλλευση περιπτέρου λόγω θανάτου του αδειούχου Βάκρινου Βασίλειου του Νικολάου»
  9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κου Καπογιάννη Ανάστου του Νικολάου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων
  10. Λήψη απόφασης περί  Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

 

                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       

                                                                                      ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ