Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 27-07-2022

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 27-07-2022

Καλείστε την Τετάρτη 27-07-2022 και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε στο Κτίριο Ναυπακτία όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, στην πραγματοποίηση τακτικής συνεδρίασης και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

2. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπών  σύμφωνα με το άρθρο. 11 του Π.Δ 71/2020 (Ά 166) «Διαδικασία χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων  και επιμήκυνση του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης»

3. Συγκρότηση επιτροπής –ορισμός εκπροσώπων σύμφωνα με το Π.Δ 71 /2020 (ΦΕΚ 166 Ά /31-08-2020)

4. Επικαιροποίηση  της υπ΄αρίθ. 138/29-11-2021 Απόφασης  Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου, για την ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την Επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε με ποσοστό συμμετοχής 10% στο συνεταιριστικό κεφάλαιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.»

5. Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί της αιτήσεως κας Σταμούτσου Αρετής του Ευθυμίου για παραχώρηση χρήσης χώρου εντός ΧΖΛ Ναυπάκτου για πώληση χειροτεχνημάτων –καλλιτεχνημάτων.

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                          

                                                                                                ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ