Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 30-03-2023

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 30-03-2023

Καλείστε  την Πέμπτη  30-03-2023 και ώρα 9:00 π.μ. στην πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΑΦΟΙ ΠΑΣΙΣΗ Α.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Πασίση Δημήτριο του Χαράλαμπου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΑΦΟΙ ΑΝΤ ΠΑΝ ΚΥΡΙΤΣΗ Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο  τον κ. Κυρίτση Αντώνη  του  Ιωάννη για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  κ. Κυρίτση Ιωάννη του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κου Καπογιάννη Ανάστου του Νικολάου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων
 5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μελαχρής Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Μελαχρή Αθανάσιο του Κων/νου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων
 6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αντωνόπουλος ΙΚΕ με νόμιμο εκπρόσωπο τον Δημήτριο Αντωνόπουλο του Ευστράτιου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων
 7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Denica Ilieva του Ivan για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων
 8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Zέλιου Παντελή του Θεοφάνη για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου  για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων
 9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μελαχρής Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Μελαχρή Ιωάννη για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων
 10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Τσιακούμης & ΣΙΑ Ε.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Τσιακούμη Αλέξανδρο για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων
 11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δημητρόπουλος Γεώργιος - Ξάνθης  Μιχαήλ Ο.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Γριμπόβου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων
 12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Συλλόγου Ναυτικού Ομίλου Ναυπάκτου για παραχώρησης χρήσης χώρου στην περιοχή παραλίας Γριμπόβου .
 13. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της εκπροσώπησης του προέδρου ΔΛΤΝ από τον Δικηγόρο  Πρ/κείου Μεσολογγίου κον Πούλο Μάρκο.
 14. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Ζαχαρούλας Ρήγα του Σπυρίδωνα για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση ( κουβουκλίου περιπτέρου προσθήκες έκθεσης των προς πώληση ειδών, ψυκτικός θάλαμος, καταψύκτης, στεγασμένος αποθηκευτικός χώρος, προσθήκες έκθεσης των προς πώληση ειδών, ψυκτικός θάλαμος, δωρομηχανές), και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
 15. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κου Παπαδημητρίου Άγγελου του Βασιλείου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση ( κουβουκλίου περιπτέρου προσθήκες έκθεσης των προς πώληση ειδών, ψυκτικός θάλαμος, καταψύκτης, στεγασμένος αποθηκευτικός χώρος, προσθήκες έκθεσης των προς πώληση ειδών, ψυκτικός θάλαμος, δωρομηχανές), και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων     & νόμων.
 16. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κου Λομβαρδέα Παναγιώτη του Κων/νου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση ( κουβουκλίου περιπτέρου προσθήκες έκθεσης των προς πώληση ειδών, ψυκτικός θάλαμος, καταψύκτης, στεγασμένος αποθηκευτικός χώρος, προσθήκες έκθεσης των προς πώληση ειδών, ψυκτικός θάλαμος, δωρομηχανές), και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων  & νόμων.

 

 

                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       

                                                                                       ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ