Τροποποίηση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων

Τροποποίηση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων

Τροποποίηση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 7-1-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 5 /2019

Θέμα: Τροποποίηση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την αριθ.79/2017 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την αριθ.πρωτ. 69/3-1-2019 παραίτηση του κ. Σύψα Ιωάννη του Παναγιώτη από τη θέση του Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Ναυπακτίας η οποία έγινε αποδεκτή με την αριθ. 2/3-1-2019 απόφασή μας.

4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την αριθ. 79/2017 απόφασή μας ως εξής:

Α. Καταργούμε την παράγραφο 5 που αφορά τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στον πρώην Αντιδήμαρχο κ. Σύψα Ιωάννη.

Β. Τροποποιούμε τις παραγράφους 2 και 4 αυτής που αφορούν τις αρμοδιότητες που

μεταβιβάζονται στους Αντιδημάρχους κ. Σιαμαντά Γεώργιο και κ. Φράγκο Αντώνιο, και

τροποποιούμενες οι παράγραφοι αυτές έχουν ως εξής:

2. Τον κ. Σιαμαντά Γεώργιο και του μεταβιβάζει

Α. Τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα Παιδείας. Σε περίπτωση απουσίας του η τέλεση των πολιτικών γάμων θα γίνεται κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους κ. Καρακώστα Κων/νο και κ. Φράγκο Αντώνιο.

3. Τον κ. Φράγκο Αντώνιο και του μεταβιβάζει

Α. Τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Β. Τις αρμοδιότητες για την καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας. Γ. Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

.Τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης Εμπορικών

δραστηριοτήτων και Απασχόλησης.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος

Εσωτ. Διανομή :

– Γρ. Δημάρχου

-κ.κ. Αντιδημάρχους

-κ.κ. Εντεταλμένους Δημ.Συμβούλους

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Περιβάλλοντος

– Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης

– Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

– Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας

– Αυτ. Τμήμα Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων και Απασχόλησης.