Τροποποίηση απόφασης Ορισμού Αντιδημάρχων

Τροποποίηση απόφασης Ορισμού Αντιδημάρχων

                                                                                                  Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134), από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α΄ 204), από άρθρο 3 του Ν. 5056/23 (Α΄163) και από το άρθρο 118 του Ν.5079/2023 (Α΄215).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, ΦΕΚ 4398/τ.β’/30-12-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα αριθ. ΦΕΚ 604/τ.β.’/26-02-2019 & ΦΕΚ 6122/τ.β’ 01-12-2022.
4. Την αριθ. 2/2024 (ΑΔΑ: 6ΛΓΧΩΚΓ-4ΙΖ) απόφασή του περί ορισμού Αντιδημάρχων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Τροποποιεί την αριθ. 2/2024 (ΑΔΑ:6ΛΓΧΩΚΓ-4ΙΖ) απόφασή του περί ορισμού Αντιδημάρχων ως εξής:
Στην παράγραφο Α το εδάφιο 1 αυτής που αφορά τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον Αντιδήμαρχο κ. Κοτρωνιά Θωμά, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Τον κ.Κοτρωνιά Θωμά και του μεταβιβάζει:
Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος πλην της αρμοδιότητας για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα και επί του συνόλου των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
Στην παράγραφο Α το εδάφιο 7 αυτής που αφορά τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον Αντιδήμαρχο κ. Ραυτόπουλο Νικόλαο, αντικαθίσταται ως εξής:
7. Τον κ. Ραυτόπουλο Νικόλαο και του μεταβιβάζει: Α) Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων: 1) Από το Τμήμα Πολιτισμού, Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και Τουρισμού τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων Παιδείας. 2) Από το Τμήμα Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων των προγραμμάτων ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Β) Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων των Τμημάτων Υπηρεσίας Δόμησης και Σχεδίου Πόλεως. Γ) Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος την αρμοδιότητα για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 2/2024 (ΑΔΑ:6ΛΓΧΩΚΓ-4ΙΖ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων. Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπακτίας.

                                                                                                               Ο Δήμαρχος

                                                                                                            Βασίλειος Γκίζας