Τροποποίηση απόφασης ορισμού εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Τροποποίηση απόφασης ορισμού εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Τροποποίηση απόφασης ορισμού εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 8-02-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 121 /2019

Θέμα: Τροποποίηση απόφασης ορισμού εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» περί εξουσιοδότησης υπογραφών.
2. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
3. Την αριθ. 80/2017 Απόφασή μας περί ορισμού εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων όπως ισχύει.
4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την αριθ. 80/2017 απόφασή μας περί ορισμού εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων ως προς την παράγραφο 3 αυτής που ορίζει τον κ. Κούκουνα Αθανάσιο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και ορίζουμε αντ’ αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.
Παναγιώτη Κονίδα ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ναυπακτίας στον οποίο ανατίθεται εφεξής οι αρμοδιότητες : της παρακολούθησης και της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Πλατάνου, του Ληξιαρχείου, του Δημοτολογίου, του ΚΕΠ, της αλληλογραφίας, του προσωπικού της Δ.Ε., των καυσίμων, των ανταλλακτικών, των κτιρίων και της συλλογής των απορριμμάτων.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος
Εσωτ. Διανομή :
– Γρ. Δημάρχου
– κ.κ. Αντιδημάρχους (6)
– Οριζόμενο
-Δημοτικό Σύμβουλο. κ. Κούκουνα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
– Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
– Δ/νση Περιβάλλοντος
– Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
– Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας
– Αυτ. Τμήμα Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων και Απασχόλησης