Τροποποίηση Απόφασης Περί Ορισμού Αντιδημάρχων

Τροποποίηση Απόφασης Περί Ορισμού Αντιδημάρχων

                                                                                    Ο Δήμαρχος  Ναυπακτίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους Αντιδημάρχους.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40) και  το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4804/2021 περί παραίτησης αιρετών
 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Ναυπακτίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  27.800 κατοίκους.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ναυπακτίας  έχει  έξι ( 6) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ναυπακτίας μπορεί να ορισθούν  έξι (6)  Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
 9. Τις εγκύκλιους του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019, εγκ. 48/22119/ 7-4-2020 & εγκ.809/85741/19-11-2021 περί «ορισμός Αντιδημάρχων».
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 4398/30-12-2016  τ.Β ).
 11. Την υπ’ αριθ. 637/05-11-2021  Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων, για την περίοδο  από 07.11.2021 μέχρι 30.11.2022.
 12. Την με αριθ.πρωτ. 11556/9-6-2022 αίτηση παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Νταουσάνη Ιωάννη από το αξίωμα του άμισθου  Αντιδημάρχου.
 13. Την αριθ. 264/2022 απόφασή του περί αποδοχής  της αριθ.πρωτ. 11556/9-6-2022 αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νταουσάνη Ιωάννη από το αξίωμα του άμισθου  Αντιδημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 637/05-11-2021  Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων, ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 1  αυτής  που αφορά  τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον  Αντιδήμαρχο κ. Κοτρωνιά Θωμά, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1.Τον κ. Κοτρωνιά Θωμά και του μεταβιβάζει:

Α) Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Β)  Τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα  Αποδοτίας:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των συνεργείων καθαριότητας  στη δημοτική ενότητα.

β) Την ευθύνη της λειτουργίας των συνεργείων ηλεκτροφωτισμού στη δημοτική ενότητα

γ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα».

2.  Η παράγραφος 5  αυτής  που αφορά  τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον  Αντιδήμαρχο κ.Τσουκαλά Κωνσταντίνο, αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Τον κ. Τσουκαλά Κωνσταντίνο, από τη Δημοτική παράταξη «ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – Πρωταγωνιστής ο Άνθρωπος» και του μεταβιβάζει:

Α) Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Β) Τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα  Αποδοτίας:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, των μηχανημάτων έργου και των οχημάτων  που είναι εγκατεστημένα στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων  που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει  στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Τη μέριμνα  για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων».

3. Η παράγραφος 6  αυτής  που αφορά  τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον  Αντιδήμαρχο κ. Παπαϊωαννίδη Ιωάννη, αντικαθίσταται ως εξής: 

«6.   Τον κ. Παπαϊωαννίδη Ιωάννη  και του μεταβιβάζει:

Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων : 1)  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 2) του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας».

4. Καταργεί  την παράγραφο 7 που αφορά  τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν  στον  πρώην   άμισθο Αντιδήμαρχο κ. Νταουσάνη Ιωάννη. 

5.Η παράγραφος 8 αναριθμείται σε 7.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 637/05-11-2021  Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα  και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 Ο      Δήμαρχος

 

  Γκίζας Βασίλειος