Τρόπος Λειτουργίας του υπαιθρίου εμπορίου από 11-02-2021 έως 01-03-2021

Τρόπος Λειτουργίας του υπαιθρίου εμπορίου από 11-02-2021 έως 01-03-2021

Σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα aπό 11-2-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 έως τις 01-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:00,  το υπαίθριο εμπόριο  θα διεξάγεται στο σύνολο της ελληνικής Επικράτειας  σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα  στην αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 534),  η οποία εκδόθηκε στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στην Κοινότητα, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας. Αναλυτικότερα:

(Α) (i) Τρόπος Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών N. 4497/2017 (A 171):

 • Πλήρωση πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών / εμπόρων πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ των  πάγκων σε κάθε αγορά (κύρια & παράλληλη).
 • Υποχρεωτική λειτουργία παράλληλων υπαίθριων αγορών.
 • Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
 • Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας για τους πωλητές Λαϊκών Αγορών και το καταναλωτικό κοινό.
 • Αναστολή λιανικού εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, όπως, επίσης και του λιανικού εμπορίου άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας.
 • ii) Tρόπος Λειτουργίας του Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου Ν. 4497/2017 (Α 171)
 • Επιτρέπεται το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο μόνο εντός της περιφέρειας της φορολογικής έδρας του πωλητή, εφόσον συμπεριλαμβάνεται στη γεωγραφική ισχύ της άδειας λειτουργίας του.

(Β) Προβλεπόμενες Κυρώσεις:

1) Μη τήρηση των αποστάσεων από αμφότερους τους πωλητές Λαϊκών Αγορών εφόσον δεν τηρούν τις οριζόμενες χωροθετήσεις.

 1. 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
 2. Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

       β. Σε περίπτωση που κατά τον γενόμενο έλεγχο διαπιστωθούν περισσότερες από πέντε (5)

               παραβάσεις της περ. α. την ίδια ημέρα, αναστέλλεται η λειτουργία της αγοράς για επτά (7)

               ημερολογιακές ημέρες.

     2) Μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας για την λειτουργία παράλληλων υπαίθριων αγορών και του επιτρεπόμενου  ποσοστού συμμετοχής από τους φορείς λειτουργίας.

 • 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.
 • 2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

      3) Μη χρήση μη ιατρικής μάσκας και μη τήρησης των προβλεπόμενων κανόνων αποστάσεων:  

 • Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

   (Γ) Αρμόδιες Αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων:

   Αρμόδιες αρχές για την διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων, την διενέργεια ελέγχων, την διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι;

 1. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε),
 2. οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού,
 3. οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων,
 4. η Ελληνική Αστυνομία,
 5. η Δημοτική Αστυνομία, συμπεριλαμβανομένου  του προσωπικού του άρθρου 50 του Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ Α 227)
 6. οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους,
 7. η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή,
 8. καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ) του Αρ. 82 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α 133).

 

                                                                                          Από το Αρμόδιο Τμήμα

Για να κατεβάσετε την ανωτέρω ανακοίνωση πατήστε εδώ.