Υπενθύμιση Εφαρμογής Μέτρων Για Την Ολική Διακοπή Του Καπνίσματος Στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος & Λοιπούς Χώρους Συνάθροισης Κοινού - Εφαρμογή Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας

Υπενθύμιση Εφαρμογής Μέτρων Για Την Ολική Διακοπή Του Καπνίσματος Στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος & Λοιπούς Χώρους Συνάθροισης Κοινού - Εφαρμογή Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας

ΣΧΕΤ: 1. Ο Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/τ.Α/23-12-2008) «Προστασία ανηλίκων από το καπνό και τα αλκοολούχα ..», ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 3868/2010(ΦΕΚ 129/τ.Α/3-08-2010) «Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις», το άρθρο 96 του Ν. 4472/2017(ΦΕΚ 74/τ.Α/19-5-2017) και το άρθρο 16 του Ν. 4633/2019(ΦΕΚ 161/τ.Α) και ισχύει.

           2. Ο Ν. 4419/2016(ΦΕΚ 174/τ.Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τα προϊόντα καπνού και άλλες συναφείς διατάξεις», ως ισχύει.

           3. Άρθρα 16,17,18 Ν. 4633/2019(ΦΕΚ 161/τ.Α) Μέρος Β «Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού»

           4. Το υπ΄ αριθμ. Α.Π.οικ: ΠΔΕ/ΔΔΥΚΜΠΕΑΙΤ/68746/1042/01.03.2024 έγγραφο της Δ/νσης Δημ.Υγείας Π.Ε. Αιτ/νίας

                                                                                -------------------------------------

Βάση της αναφερόμενης νομοθεσίας απαγορεύεται – μεταξύ άλλων – πλήρως το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού:

(α) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης, κατά την έννοια των διατάξεων της υπ΄ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/2017 Υγειονομικής Διάταξης ( ΦΕΚ Β΄ 2161), εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δυο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.

 (β) στα παντός είδους κυλικεία.

       Επίσης απαγορεύεται:

  1. η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυχής,

     ii) η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών νοημοσύνης,

   iii) η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα,

   iv) η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους κινηματογράφους.

Στα πλαίσια, λοιπόν, προστασίας της Δημόσιας Υγείας και βάση της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας(1,2,3 σχετικά) και των μέτρων για την ολική διακοπή του καπνίσματος στους προαναφερομένους  χώρους, σας υπενθυμίζουμε και σας παρακαλούμε να εφαρμόζετε την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους ως άνω χώρους ευθύνης σας. Επισημαίνεται ότι οι απαγορεύσεις ισχύουν και για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και τα προϊόντα ατμίσματος, που ανήκουν, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2 σχετικό, στα προϊόντα καπνού.

Οι επαγγελματικοί φορείς παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους περί της εφαρμογής των μέτρων για την ολική διακοπή του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς χώρους επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος &  λοιπούς χώρους συνάθροισης κοινού.

Σημειώνεται ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον καπνιστή – παραβάτη όσο και στον υπεύθυνο του χώρου, στον οποίο λαμβάνει χώρο η παραβατική ενέργεια.-

                                                                                                                               Από το Αρμόδιο Τμήμα

 

   Πληροφορίες στα τηλέφωνο:

  •  2634-3-60111 (Κουτσοσπύρου Μαρία)