Υποχρέωση Άμεσης Εξόφλησης Της 2ης Και Τελευταίας Δόσης Επί Του Αναλογούντος Ετήσιου Τέλους Των Αδειών Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων Για Την Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων.

Υποχρέωση Άμεσης Εξόφλησης Της 2ης Και Τελευταίας Δόσης Επί Του Αναλογούντος Ετήσιου Τέλους Των Αδειών Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων Για Την Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 114/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας (Α.Δ.Α.: ΩΦΦ8ΩΚΓ-ΖΥΠ) περί καθορισμού του αριθμού των δόσεων αναφορικά με την καταβολή του ετήσιου τέλους των αδειών κοινόχρηστων χώρων και με δεδομένο ότι προ της έκδοσης των ανωτέρω αδειών έπρεπε να εκδοθεί το σχετικό για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου ποσό, ανερχόμενο σε ποσοστό 30% επί του ετήσιου τέλους, ενώ το υπόλοιπο ποσό του αναλογούντος τέλους επιμερίζεται και καταβάλλεται σε έως δύο (2) ισόποσες δόσεις, ύψους 35% έκαστη, σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να καταβληθεί άμεσα  η 2η και τελευταία δόση, προκειμένου να υπάρχει ολοσχερής εξόφληση των αντίστοιχων τελών.

   Προς αποφυγή δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, παρακαλούμε για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας, καθόσον η εκπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή έστω και μιας εκ των προβλεπόμενων – σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 114/2020 Απόφαση Δ.Σ. Ναυπακτίας – δόσεων εξόφλησης του σχετικού ετήσιου τέλους για το 2023 συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας και την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου [Άρ. 50 παρ. 1 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93)].  

  Επισημαίνεται ότι:

  • Τα Κ.Υ.Ε., τα οποία, μολονότι κάνουν κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, δεν έχουν προβεί ακόμη, παρά την προηγούμενη ενημέρωσή τους από το Τμήμα μας, στην έκδοση της σχετικής άδειας, παρακαλούνται να προβούν το συντομότερο στις δέουσες ενέργειες, ήτοι: υποβολή αίτησης, συνοδευόμενη από εξοφληθέντα παράβολα τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 30 & 35 % αντίστοιχα επί του συνολικού ετήσιου τέλους.
  •  Επίσης, όσοι  από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων - για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, μετά από προηγούμενη εξόφληση του προαπαιτούμενου 30%  επί του ετήσιου τέλους - δεν έχουν προβεί μέχρι τώρα στην εξόφληση της α δόσης, παρά την προηγούμενη ενημέρωσή τους, παρακαλούνται να την εξοφλήσουν άμεσα μαζί με τη β δόση, έτσι ώστε να υπάρχει ολοσχερής εξόφληση.-                                                                                                         

    Πληροφορίες στα τηλέφωνα:                                                                                                       Από το Αρμόδιο Τμήμα

  •  2634-3-60111, Koυτσοσπύρου Μαρία.