Υποχρέωση Εξόφλησης Μέχρι 31-08-2024 Της 1ης Δόσης Επί Του Αναλογούντος Ετήσιου Τέλους Των Αδειών Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων Για Την Ανάπτυξη Επαγγελματικού Εξοπλισμού

Υποχρέωση Εξόφλησης Μέχρι 31-08-2024 Της 1ης Δόσης Επί Του Αναλογούντος Ετήσιου Τέλους Των Αδειών Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων Για Την Ανάπτυξη Επαγγελματικού Εξοπλισμού

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 114/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας (Α.Δ.Α.: ΩΦΦ8ΩΚΓ-ΖΥΠ) περί καθορισμού του αριθμού των δόσεων αναφορικά με την καταβολή του ετήσιου τέλους των αδειών κοινόχρηστων χώρων και με δεδομένο ότι προ της έκδοσης των ανωτέρω αδειών έπρεπε να εκδοθεί το σχετικό για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου ποσό, ανερχόμενο σε ποσοστό 30% επί του ετήσιου τέλους, ενώ το υπόλοιπο ποσό του αναλογούντος τέλους επιμερίζεται και καταβάλλεται σε έως δύο (2) ισόποσες δόσεις, ύψους 35% έκαστη, σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης της 1ης δόσης είναι μέχρι την 31/08/2024.

Προς αποφυγή δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, παρακαλούμε για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας, καθόσον η εκπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή έστω και μιας εκ των προβλεπόμενων – σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 114/2020 Απόφαση Δ.Σ. Ναυπακτίας – δόσεων εξόφλησης του σχετικού ετήσιου τέλους για το 2024 συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας και την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου [σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 8 του Άρ. 13 του από 20.10.1958 Β.Δ. (ΦΕΚ Α 171), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.].

Για  το λόγο αυτό όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν προβεί εξαρχής σε ολοσχερή εξόφληση, θα τους αποσταλεί Υπηρεσιακό Σημείωμα για την εξόφληση στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας της μιας εκ των δύο ισόποσων δόσεων και συγκεκριμένα της α δόσης.

Προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας και, κατ’ επέκταση, για τη γρηγορότερη ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε αντίγραφο του εξοφληθέντος παραβόλου.   

   

    Πληροφορίες στα τηλέφωνα:                                                                                                  Από το Αρμόδιο Τμήμα

  •  2634-3-60111, Koυτσοσπύρου Μαρία.