Υποχρέωση Εξόφλησης Μέχρι 31-10-2021 Της 2ης Και Τελευταίας Δόσης Επί Του Αναλογούντος Ετήσιου Τέλους Των Αδειών Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων Για Την Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων

Υποχρέωση Εξόφλησης Μέχρι 31-10-2021 Της 2ης Και Τελευταίας Δόσης Επί Του Αναλογούντος Ετήσιου Τέλους Των Αδειών Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων Για Την Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 114/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας (Α.Δ.Α.: ΩΦΦ8ΩΚΓ-ΖΥΠ) περί καθορισμού του αριθμού των δόσεων aναφορικά με την καταβολή του ετήσιου τέλους των αδειών κοινόχρηστων χώρων (η οποία εξακολουθεί και είναι σε ισχύ για το τρέχον έτος, μετά από προηγούμενη προφορική επικοινωνία με την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών)  και με δεδομένο ότι προ της έκδοσης των ανωτέρω αδειών καταβλήθηκε το σχετικό για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου ποσό, ανερχόμενο σε ποσοστό 30% επί του ετήσιου τέλους, ενώ το υπόλοιπο ποσό του αναλογούντος τέλους επιμερίζεται και καταβάλλεται σε έως δύο (2) ισόποσες δόσεις, ύψους 35% έκαστη, σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία  εξόφλησης της 2ης και τελευταίας δόσης είναι μέχρι την 31/10/2021.

Προς αποφυγή δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, παρακαλούμε για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας, καθόσον η εκπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή έστω και μιας εκ των προβλεπόμενων – σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 114/2020 Απόφαση Δ.Σ. Ναυπακτίας – δόσεων εξόφλησης του σχετικού ετήσιου τέλους για το 2021 συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας και την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου [Άρ. 50 παρ. 1 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93)].

 

                                                                                Από το Αρμόδιο Τμήμα

    Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

  • 2634-3-60111, Koυτσοσπύρου Μαρία.