Υποχρέωση Εφοδιασμού Με Άδεια Πώλησης Τυποποιημένων Τροφίμων – Ποτών & Πιστοποιητικό Υγείας

Υποχρέωση Εφοδιασμού Με Άδεια Πώλησης Τυποποιημένων Τροφίμων – Ποτών & Πιστοποιητικό Υγείας

  Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα:

  • Στον Α.Ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/τ.Α./05/09/1940) «Περί υγειονομικών διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  • Την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/2017 (ΦΕΚ 2161 Β/23.6.2017) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών»,

παρακαλούνται όσοι δεν έχουν ακόμη εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη άδεια πώλησης τυποποιημένων τροφίμων – ποτών, καθώς και με πιστοποιητικό υγείας, το οποίο εκδίδεται από ιδιώτη γιατρό παθολόγο, να προβούν άμεσα στις αντίστοιχες δέουσες ενέργειες.

  Πατήστε εδώ να ενημερωθείτε ως προς την έκδοση της εν θέματι άδειας.- 

 

                                                                                                                              Από το Αρμόδιο Τμήμα

 

    Πληροφορίες στα τηλέφωνο:

  •  2634-3-60111 (Κουτσοσπύρου Μαρία)