Υποχρέωση Περί Έκδοσης Πιστοποιητικού Υγείας & Άδειας Πώλησης Τυποποιημένων Τροφίμων – Ποτών

Υποχρέωση Περί Έκδοσης Πιστοποιητικού Υγείας & Άδειας Πώλησης Τυποποιημένων Τροφίμων – Ποτών

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα:

  • Στον Α.Ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/τ.Α./05/09/1940) «Περί υγειονομικών διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  • Την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/2017 (ΦΕΚ 2161 Β/23.6.2017) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών»,

παρακαλούνται όσοι δεν είναι ακόμη κάτοχοι του πιστοποιητικού υγείας, το οποίο εκδίδεται από ιδιώτη γιατρό παθολόγο, καθώς επίσης και της προβλεπόμενης άδειας πώλησης τυποποιημένων τροφίμων – ποτών, η οποία χορηγείται από την Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Αιτ/νίας, να προβούν άμεσα στις αντίστοιχες δέουσες ενέργειες.

  Πατήστε εδώ να ενημερωθείτε ως προς την έκδοση της εν θέματι άδειας.- 

 

                                                                                                                              Από το Αρμόδιο Τμήμα

 

    Πληροφορίες στα τηλέφωνο:

  •  2634-3-60111 (Κουτσοσπύρου Μαρία)