Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων για το Έτος 2022.

Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων για το Έτος 2022.

A. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων περί  χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων του τρέχοντος  έτους. Προς αποφυγή δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας, ώστε ακολούθως το Τμήμα μας να εκδώσει τις σχετικές άδειες, αφού προηγουμένως καταβληθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας το σχετικό για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου ποσό, το οποίο, σύμφωνα με  την υπ’ αριθμ. 114/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας (Α.Δ.Α.: ΩΦΦ8ΩΚΓ-ΖΥΠ), ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ετήσιου τέλους, ενώ το υπόλοιπο ποσό του αναλογούντος τέλους επιμερίζεται και καταβάλλεται σε έως δύο (2) ισόποσες δόσεις, ύψους 35% έκαστη, για την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης των οποίων θα ενημερωθείτε εγκαίρως από την Yπηρεσία μας . Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την υποβληθείσα αίτηση αναγράφονται στο σώμα αυτής, έντυπο της οποίας μπορείτε να εκτυπώσετε εδώ.

Β.  Τέλος, σας ενημερώνουμε, λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 65 Ν. 4688/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ότι μπορείτε να υποβάλετε  αίτηση περί ατελoύς παραχώρησης  πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  - πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης και πάντως όχι πάνω από το διπλάσιο του χώρου της αρχικής παραχώρησης – που θα ισχύει ως 31 Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Πατήστε εδώ για την εκτύπωση του σχετικού εντύπου.

 

                                                                                                                 Από το Αρμόδιο Τμήμα

   

Πληροφορίες στα τηλέφωνο:

  •  2634-3-60111 (Κουτσοσπύρου Μαρία)