ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020

Παρατηρήσεις: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020
ΑΔΑ: ΨΘΒ5ΩΚΓ-ΓΜΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 244.999,98 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ναύπακτος 17/04/2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου 7286/2019
ΑΡ. ΜΕΛ: 8/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (για τα καύσιμα με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης τιμών καυσίμων, που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (φαίνεται στην ιστοσελίδα http://www.fuelprices.gr/CheckPrices) για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας ) και για δε τα λιπαντικά την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
Η παρούσα προμήθεια είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα στους κωδικούς: Κ.Α 10-6641 ,10-6643 ,15-6641, 15-6643, 20-6641,30-6641.001, 30-6641.002,30-6641.003, 30-6641.004, 35-6641, 35-6644, 70-6641, 70-6644.001, προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, με ΚΩΔΙΚΟΥΣ CPV:
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων CPV 09132100-4 (Αμόλυβδη Βενζίνη)
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων CPV: 09134100-8 (καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ)
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό CPV: 09135100-5 (Πετρέλαιο DIESEL θέρμανσης κατ’ οίκον)
Προμήθεια λιπαντικών CPV: 24951000-5 (Γράσο λιθίου)
-Προμήθεια λιπαντικών CPV: 09211100-2 (Λιπαντικό 15w40 πετρ.)
-Προμήθεια λιπαντικών CPV: 09211100-2 (Λιπαντικό 20w50 πετρ.)
-Προμήθεια λιπαντικών CPV: 09211600-7 (Λάδι υδραυλικό Νο 68.)
-Προμήθεια λιπαντικών CPV: 24951311-8 (Αντιψυκτικό υγρό κινητήρα-έτοιμο για χρήση)
-Προμήθεια λιπαντικών CPV: 09211610-0 (ATF DEXTRON III.)
-Προμήθεια λιπαντικών CPV: 09211400-5 (AD BLUE.)
-Προμήθεια λιπαντικών CPV: 09211600-7 (Λιπαντικό Νο 46)
-Προμήθεια λιπαντικών CPV: 09211000-1 (Βαλβολίνη 80/90)
και NUTS EL 631.
Το αντικείμενό της και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθμ. 8/2019 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ναυπακτίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών), στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ http://www.nafpaktos.gr. Οι ημερομηνίες δημοσίευσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ (ΛΗΞΗ)
Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ    18/04/2019
 

12/05/2019
ΩΡΑ 23:59:59

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.4412/2016.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην παρούσα και απευθύνονται προς το Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
Ο Δήμος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των τρείς χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα και εξήντα ένα λεπτά (3.951,61) ευρώ . στην περίπτωση προσφοράς και για τα δύο τμήματα. Στην περίπτωση προσφοράς μόνον καυσίμων τρείς χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ και εξήντα πέντε λεπτά ευρώ (3.748,65), και στην περίπτωση προσφοράς μόνον λιπαντικών διακόσια δύο και ενενήντα έξι λεπτά (202,96) ευρώ

Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.nafpaktos.gr, ενώ πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας (οδός Τέρμα Κοζώνη τηλ. επικοινωνίας 2634038290) μέχρι και έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 73143

Κατεβάστε την μελέτη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατηγορία: 
Προκήρυξη