Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 18-06-2020

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 18-06-2020

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 18-06-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος: 17-06-2020
Αριθ. Πρωτ.: 402

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Πατακοπούλου –Ρισβά Μαρίνα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Λαγαρός Παναγιώτης, μέλος
• Υφαντής Ιωάννης, μέλος
• Σμπούκης Βασίλειος, μέλος
• Αγγελοπούλου Θεοδώρα, μέλος
• Διοικητή ανθ/χο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Γκίζα Βασίλειο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Παρακαλούμε όπως την Πέμπτη 18-06-2020 και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ναυπάκτου, σε έκτακτη συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
2.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Ζουγκλή Γιαννούλας , για παραχώρηση χώρου στην περιοχή του Γριµπόβου έµπροσθεν της παιδικής χαράς , έναντι των Κ.Ε.Π. Ναυπάκτου και εντός του πεζοδρομίου επί της καθόδου ∆ωριέων για ψήσιµο καλαµποκιών & πώληση µαλλί της γριάς για τη θερινή περίοδο 2020 (17-06-2020 έως 30-09-2020) ,σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 άρθρα 1 & 2 όπως αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 1 & 2 του Ν. 3377/2005 και τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 12 του Ν. 3557/2007 και την ΚΥΑ Φ 3131/17/96/1997.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κάκκου Κωνσταντίνας για παραχώρηση χώρου στην παραλία Ψανής Ναυπάκτου στο χώρο που βρίσκεται απέναντι από το Γυμνάσιο , πλησίον της παιδικής χαράς με αντικείμενο δραστηριότητας ψήσιμο καλαμποκιών κατά την θερινή περίοδο 2020 (17-06-2020 έως 30-09-2020) σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 άρθρα 1 & 2 όπως αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 1 & 2 του Ν. 3377/2005 και τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 12 του Ν. 3557/2007 και την ΚΥΑ Φ 3131/17/96/1997.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ