Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 20-07-2020

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 20-07-2020

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 20-07-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ναύπακτος: 20-07-2020
Αριθ. Πρωτ.: 470
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Πατακοπούλου –Ρισβά Μαρίνα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Λαγαρός Παναγιώτης, μέλος
• Υφαντής Ιωάννης, μέλος
• Σμπούκης Βασίλειος, μέλος
• Αγγελοπούλου Θεοδώρα, μέλος
• Διοικητή ανθ/χο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου Θωμοπούλου Μαρία
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Γκίζα Βασίλειο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Παρακαλούμε όπως την Δευτέρα 20-07-2020 και ώρα 15:30 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ναυπάκτου, σε έκτακτη συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Ναυπάκτου και βάση του πρόσφατα δημοσιευθέντα νόμου 4706/2020 (Ά136) άρθρου 90 ο οποίος εστάλη στην Υπηρεσία μας με το αριθ. 3113.1/46718/20-07-2020 έγγραφο του ΥΝ& ΝΠ ΓΓΛΛΠ&ΝΕ .

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ