Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 6/12/2019

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 6/12/2019

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 6/12/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος: 02-12-2019
Αριθ. Πρωτ. 844

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Πατακοπούλου Μαρίνα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Λαγαρός Παναγιώτης, μέλος
• Υφαντής Ιωάννης, μέλος
• Σμπούκης Βασίλειος, μέλος
• Αγγελοπούλου Θεοδώρα, μέλος
• Διοικητή ανθ/χο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Γκίζα Βασίλειο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Παρασκευή 6-12-2019 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
2. Έγκριση Συμμετοχής και υποβολής πρότασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στην υπ΄αρίθ. 31515/23-04-2019 Πρόσκληση VII του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας : Τοπική ανάπτυξη και προστασία του Περιβάλλοντος» με τίτλο: «Σύνταξη /Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο κατασκευής , βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων»
3. Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης –απομάκρυνσης –εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πατρών.
4. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα: α) με το άρθρ. 35 του αριθ.20 Γ.Κ.Λ.
(΄Β 444/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β) το άρθρ. 11 του Π.Δ. 31/2018 /04-04-2018 (Α61).
5. Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης –απομάκρυνσης –εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου .
6. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα: α) με το άρθρ. 35 του αριθ.20 Γ.Κ.Λ.
(΄Β 444/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β) το άρθρ. 11 του Π.Δ. 31/2018 /04-04-2018 (Α61).
7. Λήψη απόφασης επί του καθορισμού των Ζωνών αντικειμενικών αξιών & ανταλλαγμάτων στις παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών εντός των περιοχών αρμοδιότητάς μας ΧΖΛ Ναυπάκτου & ΧΖΛ Αντιρρίου, οικ. έτους 2020.
8. Λήψη απόφασης επί του καθορισμού των Ζωνών αντικειμενικών αξιών & ανταλλαγμάτων στις παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών εντός των περιοχών Κάτω Βασιλικής & ΧΖΛ Κρυονερίου, οικ. έτους 2020.
9. Λήψη Απόφασης επί του καθορισμού ανταλλαγμάτων περιπτέρων εντός της ΧΖΛ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ