Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 13/9/2019

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 13/9/2019

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 13/9/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 12-9-2019
Αριθ. Πρωτ. 688

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Λομβαρδέα Παναγιώτη α/α
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων
• Διοικητή ανθ/χο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Γκίζα Βασίλειο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Την Παρασκευή 13-09-2019 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» που αφορά στη σύνταξη / επικαιροποίηση μελετών και στην παροχή υπηρεσιών για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητας μας.
2. Λήψη απόφασης για κοπή δένδρων αλσυλλίου Γριμπόβου Ναυπάκτου
3. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς από τον Πολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Βασιλικής Χάλκειας Αιτ/νίας
4. Λήψη απόφασης για διόρθωση του αιγιαλού – παραλίας λόγω «λόγω εμφιλοχώρησης σφάλματος» στη ΧΖΛ Αντιρρίου
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης, αποδοχής όρων και των Τευχών Δημοπράτησης και της Διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) του έργου: «Αποκατάσταση παραλιακών υφιστάμενων κρηπιδωμάτων Τ.Κ. Αντιρρίου Δ. Ε. Αντιρρίου (Δυτικός Προβλήτας Αντιρρίου)», προϋπολογισμού. 124.000,00 € (με Φ.Π.Α.24%). ΣΑΕ 189 με κωδικό 2017ΣΕ18900027.
6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ