AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ – ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2019-2020

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ – ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2019-2020

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ – ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2019-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Τμήμα Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θ. Νόβα 16
Τ.Κ 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Πληροφορίες: Ράπτη Ιωάννα
Τηλέφωνο: 2634023112

Ναύπακτος 7-5-2019
Αρ. Πρωτ.: 8233

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό ότι η προθεσμία για τις εγγραφές των νηπίων – βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ναυπακτίας για τη σχολική περίοδο 2019-2020 θα είναι από: 10-5-2019 μέχρι και 31-5-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα παραλαμβάνουν τα έντυπα των αιτήσεων εγγραφών των νηπίων – βρεφών από όλους τους παιδικούς Σταθμούς και θα τα καταθέτουν μόνο στον 2ο Παιδικό Σταθμό ( οδός Καλυδώνος 28) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο των γονέων ή του κηδεμόνα του παιδιού.(Το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
-Σε περίπτωση που οι γονείς είναι τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου , Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, απαιτείται μόνο μια πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία τους.
– Σε περίπτωση που οι γονείς είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ,απαιτείται αντίγραφο πληρωμών Ο.Α.Ε.Ε. ή άλλου ασφαλιστικού φορέα με απόδειξη πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους, ή αντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου ασφάλισης ή ασφαλιστική ενημερότητα. ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ και Υπεύθυνη Δήλωση ότι ασκούν κάποιο ελεύθερο επάγγελμα.
δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.( το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας).
Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
ζ) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
η) Λογαριασμός ηλεκτρικής παροχής, τηλεφώνου ή ύδρευσης.
θ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα ως άνω δικαιολογητικά . Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο β. δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Ειδικά Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:
1)Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67%:Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας γονέων ή τέκνου 67% και άνω. 2) Διαζευγμένοι γονείς: Προσκομίζεται διαζευκτήριο από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας. 3) Γονείς φοιτητές: Προσκομίζεται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από την Γραμματεία της Σχολής.
4) Γονέας στρατιώτης: Προσκομίζεται βεβαίωση από το Στρατό. 5) Μη υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης: Βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία. 6) Γονείς αλλοδαποί, άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται. 7) Κάθε άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει στο μέτρο του εφικτού ειδικά –κοινωνικά προβλήματα.

Τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και η μοριοποίησή τους για την επιλογή των νηπίων- βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2019-2020, σύμφωνα με την αριθ.199/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας έχουν ως εξής:

Η μηνιαία καταβολή Τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2019-2020, σύμφωνα με την αριθ.200/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας ορίζεται ως εξής:

-Εισόδημα οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, 15 ευρώ μηνιαίως
-Εισόδημα οικογενειακό από 10.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ, 20 ευρώ μηνιαίως
-Εισόδημα οικογενειακό από 20.001 ευρώ έως 30.000 , 40 ευρώ μηνιαίως
-Εισόδημα οικογενειακό από 30.001 ευρώ έως 40.000, 60 ευρώ μηνιαίως
-Εισόδημα οικογενειακό από 40.001 ευρώ και άνω, 80 ευρώ μηνιαίως
Η οικονομική συμμετοχή των γονέων πρέπει να εξοφλείται το αργότερο στο τελευταίο δεκαήμερο κάθε μήνα. Η συμμετοχή αυτή είναι υποχρεωτική από την εγγραφή του παιδιού και μέχρι την 31η Ιουλίου. Για το μήνα Αύγουστο όπου οι Δημοτικοί Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι κλειστοί, δεν καταβάλλεται οικονομική συμμετοχή. Εάν το παιδί εγγραφεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, τότε καταβάλλεται ολόκληρη η οικονομική συμμετοχή. Για εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο καταβάλλεται το ήμισυ της οικονομικής συμμετοχής. Διαγραφή στο πρώτο δεκαπενθήμερο συνεπάγεται την καταβολή της μισής οικονομικής συμμετοχής. Διαγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο έχει ως συνέπεια την καταβολή ολόκληρης της οικονομικής συμμετοχής.
Η οικονομική συμμετοχή θα καταβάλλεται υποχρεωτικά για κάθε μήνα, ανεξαρτήτως των ημερών φιλοξενίας και των ημερών που οι Παιδικοί Σταθμοί παραμένουν κλειστοί. Σε περιπτώσεις μακρόχρονης απουσίας, άνω των δύο μηνών, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας του παιδιού, αίτημα απαλλαγής ή μείωσης της οικονομικής συμμετοχής εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Επαναξιολόγησης, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από Δημόσιο Φορέα.
– Σε οικογένειες στις οποίες ένας εκ των γονέων ή τέκνο της οικογένειας έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι πολύτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες ή καρκινοπαθείς ή με χρόνιο νόσημα, που να αποδεικνύονται με πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. αναπηρία ) θα υπάρχει μείωση 50% για κάθε φιλοξενούμενο νήπιο ή βρέφος αυτής (ισχύει για χρήση μόνο μίας εκ των άνω περιπτώσεων).
– Για φιλοξενούμενα τέκνα της ίδιας οικογένειας μείωση 50% για το δεύτερο νήπιο ή βρέφος και μείωση 10% για κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα δωρεάν για το τρίτο και τα επόμενα τέκνα.
– Απαλλάσσονται από την καταβολή των τροφείων οι οικογένειες για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους μετά από κοινωνική έρευνα και εισήγηση του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.
– Γονείς που επιθυμούν να μην φιλοξενείται το τέκνο τους κατά τον μήνα Ιούλιο και έχουν υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής το επόμενο σχολικό έτος θα απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων για το μήνα αυτό χωρίς οριστική διαγραφή.
– Η καταβολή των τροφείων κάθε μήνα ισχύει ανεξάρτητα από την μη προσέλευση (εκτός και αν ο γονέας ενημερώσει εγκαίρως και εγγράφως πριν την λήξη της προθεσμίας καταβολής των τροφείων του τρέχοντος μήνα) του παιδιού στο σταθμό φιλοξενίας του.
– Σε περίπτωση που υπάρχει παλαιότερη οφειλή τροφείων, δεν θα πραγματοποιείται εγγραφή ή επανεγγραφή παιδιών.
– Για την χρήση του σχολικού λεωφορείου το ποσό που θα καταβάλουν οι γονείς των φιλοξενουμένων νηπίων ανέρχεται σε 15€ για το πρώτο νήπιο και σε 5€ για το δεύτερο και για το καθένα από τα επόμενα τέκνα.».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς να απευθύνονται στους Παιδικούς Σταθμούς και στα τηλέφωνα: 2634029881 ( 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός ), 2634023112, ( 2ος Παιδικός Σταθμός ), 2634031143 ( Παιδικός Σταθμός Αντιρρίου ) και στο 2634038637.

Βρείτε τα σχετικά έντυπα εδώ.

Ο Αντιδήμαρχος

Σιαμαντάς Γεώργιος