ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η-Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Α. «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

Με δεδομένη την επικρατούσα κατάσταση και μετά την εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 84/13-04-2020)
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΡΘΡΟ 68) ισχύουν τα κάτωθι:
1. Οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης που καταλαμβάνεται από τα ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που έχουν ληφθεί για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στους λιμένες, των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οι οποίοι είναι είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ανώνυμες εταιρείες, η πλειοψηφία του Μετοχικού Κεφαλαίου των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο ελληνικό Δημόσιο, όπως οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- δύναται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των ανταποδοτικών δικαιωμάτων της παρ. 1, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ως άνω απόφαση μπορεί να επαναπροσδιορίζονται το ποσό και οι δικαιούχοι της μείωσης των εν λόγω ανταποδοτικών δικαιωμάτων και να παρατείνεται το χρονικό διάστημα αυτής μέχρι δύο (2) επιπλέον μήνες.
Σας ενημερώνουμε ότι η ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν έχει τροποποιηθεί ούτε συμπληρωθεί με νεωτέρα και εξακολουθεί να ισχύει.

Β. Επίσης οι κανόνες που οφείλουν να τηρούνται στις παραλίες είναι οι εξής:
1. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών ορίζεται στα 4 μέτρα ενώ ορίζεται και ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου μεταξύ της περιμέτρου του σκιάστρου 2 ομπρελών.
2. Ανά ομπρέλα μπορούν να υπάρχουν δυο ξαπλώστρες με εξαίρεση τις οικογένειες με ανήλικα τέκνα.
3. Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε δυο ξαπλώστρες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται στο 1,5 μέτρο.
4. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών, σύμφωνα με τη διάταξη των καθισμάτων θα πρέπει να είναι από 0,70 εκατ. Έως 1,70 εκατ.

Γ. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ 40% ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΧΩΡΟ.
Όσο αφορά το δικαίωμα αύξησης του προβλεπόμενου χώρου κατά 40% από τον ισχύοντα προβλεπόμενο παραχωρούμενο χώρο, όλης της ΧΖΛ ευθύνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου και όπου αυτό είναι εφικτό, έναντι αντίστοιχου ανταλλάγματος χρήσης, θα αποφασιστεί ΆΜΕΣΑ με Απόφαση ΔΣ ΔΛΤΝ.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ