ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΑΔΑ: ΩΡΨ3ΩΚΓ-Ρ6Χ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπακτος 27-4-2020
Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 7025

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας έχοντας υπόψη
– Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν.3584/07.
– Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
– Τον ΟΕΥ του Δήμου Ναυπακτίας (ΦΕΚ 4398/Β/31-12-2016).
– Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 55/74802/29.12.2010.
Καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη και ειδικότερα:
Μία (1) θέση ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
β. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνικής ή Πανεπιστημιακής Σχολής, Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ.
γ. Aξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Για την ανωτέρω θέση η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Ο Ειδικός Συνεργάτης θα αναφέρεται στον Δήμαρχο και θα έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλών και τη διατύπωση εξειδικευμένων προτάσεων σε θέματα που αφορούν την ειδικότητά του.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, διεύθυνση, Ιλ. Τζαβέλλα 37, Ναύπακτος, στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Ανθρώπινου Δυναμικού, αρμόδιος υπάλληλος κ. Γιαννίκα Κων/να (τηλ. επικοινωνίας: 2634360113), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007.
6.Τα στοιχεία απόδειξης της εμπειρίας όπως αναφέρονται παραπάνω.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο.
Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος.
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας θητείας του Δημάρχου και ως ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 163 Ν.3584/2007.
Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Ο Δήμαρχος

Γκίζας Βασίλειος