Ανακοίνωση για τον καθορισμό επιφάνειας ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α

Ανακοίνωση για τον καθορισμό επιφάνειας ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α

Ανακοίνωση για τον καθορισμό επιφάνειας ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ναύπακτος 15/01/2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύμφωνα με τον Ν.4647 / 2019 άρθρο 51 παρ. 2 : «οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α.Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1.1.2020».
Η παραπάνω διάταξη νόμου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία προκειμένου οι υπόχρεοι να δηλώσουν στον Δήμο όλα τα ακίνητά τους με τα σωστά τετραγωνικά χωρίς πρόστιμα και χρέωση διαφορών!
Ο Δήμος μας με την παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση,

Κ Α Λ Ε Ι

Τους υπόχρεους στο Δήμο μας δήλωσης ακινήτων και καταβολής, τελών ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και τελών καθαριότητας και φωτισμού, που: α) έχουν διαφορές στην επιφάνεια των δηλωμένων ακινήτων τους και β) δεν έχουν υποβάλλει δήλωση ακινήτων όπως το αργότερο μέχρι 31-3-2020 προσέλθουν στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας προκειμένου να υποβάλλουν:
– Δήλωση με τα ορθά τ.μ. της επιφάνειας της πάσης φύσεως δηλωμένων ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων τους.
-Δήλωση με τα ορθά τ.μ. της επιφάνειας των δηλωμένων μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων τους, (πάσης φύσεως κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως και εντός οικισμών).
– Αρχική δήλωση, για τα αδήλωτα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, (πάσης φύσεως κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως και οικισμών) για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. από 1-1-2020.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται είναι:
Αίτηση προς την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Ναυπακτίας, τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, στην οποία να αναγράφουν: ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 παρ. 2 του 4647/2019 επιθυμούν την δήλωση ή την διόρθωση των τ.μ. των ακινήτων τους με τα ορθά τ.μ., σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο Ε9 και εκτός των άλλων στοιχείων, στην αίτηση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν το Α.Φ.Μ. τους, την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται, το e-mail τους που έχουν δηλώσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, (Α.Α.Δ.Ε.) και τα τηλέφωνά τους σταθερό και κινητό.
1) Πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή άλλου παρόχου, για τη διορθωτική δήλωση.
2) Ε9, επικαιροποιημένο, για όλες τις περιπτώσεις.
3) Δήλωση ένταξης αυθαιρέτου, ( σε περίπτωση που έχει γίνει υπαγωγή).
4) Φωτ/φο Α.Δ.Τ, (όταν υποβάλλεται αρχική δήλωση.)
5) Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν ηλεκτροδοτούνται ούτε χρησιμοποιούνται.
Όσοι αδυνατούν να προσέλθουν στην Υπηρεσία μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από το e-mail τους που έχουν δηλώσει στην Α.Α.Δ.Ε, στο e-mail του Δήμου Ναυπακτίας info@nafpaktos.gr
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2634038296- 38549-38548-38544 του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας.-

Κατεβάστε την σχετική αίτηση εδώ.

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Ηλίας Παπαγεωργίου