Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 18/2/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
18/02/2020 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 18/2/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360105
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 14-2-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 3176

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 18-2-2020 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια γάλακτος και συνέχιση ή ματαίωση διαγωνισμού.
2. Έγκριση διενέργειας πολυετούς δαπάνης δύο (2) ετών, που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», ετών 2020 – 2021 – 2022, μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ, Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας & Καθορισμός των όρων Διακήρυξης.
3. Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκποίηση κινητού εξοπλισμού.
4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων», έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.
5. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου έτους 2020.
6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών.
7. Αποδοχή δωρεάς ψησταριών μιας χρήσης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος