Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 25/2/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
25/02/2020 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 25/2/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360105
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21-2-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 3796

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 25-2-2020 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία, καθαρισμό κοιμητηρίων, καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε. Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας», έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.
2. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία, καθαρισμό κοιμητηρίων, καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε. Αποδοτίας , Πλατάνου, Πυλήνης», έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.
3. Ανάκληση της αριθ. 38/2020 απόφασης Ο.Ε. για «Έγκριση διενέργειας πολυετούς δαπάνης δύο (2) ετών, που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», ετών 2020 – 2021 – 2022, μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας καθώς και καθορισμό των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού», λόγω διορθωτικών αλλαγών στην Ανάληψη Υποχρέωσης δαπάνης.
4. Έγκριση διενέργειας πολυετούς δαπάνης δύο (2) ετών, που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», ετών 2020 – 2021 – 2022, μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας καθώς και καθορισμό των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος