Περίληψη διακήρυξης για προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2020

Παρατηρήσεις: 

Περίληψη διακήρυξης για προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ναύπακτος 12/03/2020
Αριθμός πρωτοκόλλου 5163/2020
ΑΔΑ: 61ΗΖΩΚΓ-Ν3Ξ

«Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2020»
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2020» με διάρκεια σύμβασης μέχρι 31/12/2020. Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 70.072,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας οικονομικού έτους 2020.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: vkoukouna@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS: EL 631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 34351100-3.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
«Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2020»
Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 70.072,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

5. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας.
Από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης αυτής έως και 31/12/2020

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Παραλαβή προσφορών:
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 30η Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας, οδός τέρμα Κοζώνη Ναύπακτος.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6671.002, 15-6671.001, 20-6671.002, 30-6672.001, 35-6671.001, 70.01-6671.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2020

12. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και το site του Δήμου:http://www.nafpaktos.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία: 
Προκήρυξη