Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 7/4/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
07/04/2020 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 7/4/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σπυριδούλα Παυλοχρήστου
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 3- 4-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6159

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 7-4-2020 και ώρα 11:00 στην πραγματοποίηση δια περιφοράς Συνεδρίασης σύμφωνα με το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τέλη καθαριότητας – φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

2. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για απαλλαγή επιχειρήσεων, που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τα αναλογούντα τέλη κοινοχρήστων χώρων, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

3. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού και έγκριση τευχών δημοπράτησης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Ανάπλαση τμήματος του οικισμού για την τουριστική προβολή της Τ.Κ. Ανθοφύτου».

4. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

5. Τροποποίηση της με αριθμό 13/21-01-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας περί αποδοχής δωρεάς ποτιστικού αγροτεμαχίου έκτασης (3.621,00) τ.μ., που βρίσκεται στη θέση « ΣΤΑΦΙΔΑ » της Κτηματικής Περιφέρειας Τρικόρφου της Δ.Ε. Χάλκειας.

6. Απαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογαριασμών.

7. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και έγκριση τευχών δημοπράτησης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της πράξης / του έργου «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Πλατάνου για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής».

8. Έγκριση του από 01-04-2020 πρακτικό (1ο Πρακτικό – αποσφράγισης (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού « ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος