Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 8/4/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
08/04/2020 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 8/4/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σπυριδούλα Παυλοχρήστου
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 8-4-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6353

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τετάρτη 8-4-2020 και ώρα 14:00 στην πραγματοποίηση έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης σύμφωνα με το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Λήψη μέτρων για υποβολή προσφοράς οικονομικού φορέα, λόγω τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν.4412/2016, για την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ»

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω άμεσης ανάγκης να δοθεί η δυνατότητα του οικονομικού φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» να καταθέσει την προσφορά του, βάσει της πιστοποίησης που παρείχε το ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, λόγω επιβεβαιωμένης αδυναμίας του συστήματος που τον αφορούσε κατά την διαδικασία κατάθεσής της.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος