ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon σχετικά αρχεία
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣΔ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

Αρ.Πρ 1067 / 09-04-2020
ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα»
ΔΡΑΣΗ 19.2.4 : «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση,
οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια»,
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(του άρθρου 117 του Ν.4412/2016)
του Έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας διακηρύττει ότι την 24Η του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΊΑΣ , θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμόςσύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 47/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ (ΑΔΑ Ψ4ΡΡΟΕΔΚ-ΛΞΟ)για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»,
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011468448και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»,
Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορίαΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 44.645,30€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» με βάση τη μελέτη με αριθμό1415/2018 θεώρησης 10ος/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΝ , ανέρχεται στο ποσό των 44.758,07 € ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 55.500,01 € ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Πλατεία Ησίοδου 05 Τ.Κ30300,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι τις 23-04-2020 (ημερομηνία)πληρ..κ Κουβέλη Γεωργία.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπόδειγμα τύπου σχετ4647/01-07-2019 έγγραφο του Υπουργείου.
Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, εκτός του έντυπου οικονομικής προσφοράς που πρέπει υποχρεωτικά να προμηθευτούν και διατίθενται δωρεά από την ΔΕΥΑΝ ώστε να φέρουν την σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της υπηρεσίας.
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με έδρα τον νομό Αιτωλ/νίας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.Εγγύησησυμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.
Για την συμμετοχή στον συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 90(ενενήντα ) ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 προσέγγιση CLLDLEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή Δ.Σ. ΔΕΥΑΝ μετά από εισήγηση της Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, όπου εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση),

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο
Αναθέτουσα αρχή : Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας
Είδος αναθέτουσας αρχής : Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας
Οδός : Πλατεία Ησιόδου 5
Ταχυδρομικός Κώδικας : 30300
Τηλ. : 26340-27727
Telefax : 26340-23987
E-mail : deyanafpaktou@gmail.com

Ιστοσελίδα : http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : EL 631

Ναύπακτος 09 /04/2020
Ο Δικαιούχος
Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας

Κούκουνας Αθανάσιος

Κατηγορία: 
Προκήρυξη