Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 19/5/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
19/05/2020 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 19/5/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 15-5-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8183

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 19-5-2020 στην πραγματοποίηση δια περιφοράς Συνεδρίασης (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: info@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2. Έγκριση του από 05-05-2020 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ.ΛΥΓΙΑ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ». (Έλεγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης).
3. Έγκριση του από 06-05-2020 πρακτικό (1ο Πρακτικό – αποσφράγισης (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟ’Ι’ΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ».
4. Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες κοινωφελούς εργασίας».
5. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες για την υπηρεσία «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης».
6. Τροποποίηση απόφασης Ο.Ε. αριθ.128/2020 περί «Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2020»
7. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας.
8. Εξέταση αιτήσεως Θεοφάνη Καλαβριζιώτη.
9. Εξέταση αιτήσεως Ιωάννη Καλλιαμπάκου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon σχετικά έγραφα