Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 20/5/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
20/05/2020 - 10:00
Παρατηρήσεις: 

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 20/5/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19-5-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8454

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 20-5-2020 στην πραγματοποίηση Κατεπείγουσας δια περιφοράς Συνεδρίασης (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 11:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: info@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της υπηρεσίας καθαριότητας.
• Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες για την υπηρεσίες συλλογής & διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος