Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας

Ημ/νία Τέλεσης: 
29/05/2020 - 12:30
Παρατηρήσεις: 

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28-5-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9005
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Παρασκευή 29-5-2020 και ώρα 12:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για την πραγματοποίηση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, με το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Ηλεκτρονική αποσφράγιση 1ου σταδίου προσφορών (Δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς) και κοινοποίησης του καταλόγου συμμετεχόντων για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 87277.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος