Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας

Ημ/νία Τέλεσης: 
29/05/2020 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 29-5-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9172
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110                                                                 ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121                                                               Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 2-6-2020 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για την πραγματοποίηση Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ, για την υπηρεσία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας καθώς και καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού.
2. Έγκριση τροποποίησης της αριθ.πρωτ.:19002/2019 Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Έγκριση του αριθ.1/22-05-2020 Επιτροπής ενστάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων –μηχανημάτων Δήμου Ναυπακτίας» σχετικά με τις ενστάσεις: α) της εταιρείας ΚΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, β) της εταιρείας ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
4. Εξέταση αιτήσεως Ελένης Σταμάτη.
5. Εξέταση αιτήσεως Δημητρίου Δεληγιάννη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος