Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 14-06-2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
14/06/2020 - 19:30
Παρατηρήσεις: 

Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 14-06-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11-6-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:10007

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Κυριακή 14-6-2020 και ώρα 19:30 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη με την χρήση της τεχνολογίας www.epresence.gov.gr, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση επί αιτήματος του 1/3 των δημοτικών συμβούλων για τροποποίηση της υπ’αρ.43/2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία Γριμπόβου του Δήμου Ναυπακτίας» και της υπ’αρ.116/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία της Ψανής κατά τους θερινούς μήνες». (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
3. Επικύρωση της υπ’ αρ. 378/2016 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής και παροχή πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση του Δήμου Ναυπακτίας ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση των υπ’ αρ. κατ. 4717/2012 και 4756/2012 εφέσεων του Δήμου κατά των αναφερομένων σε αυτές αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πατρών. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης