Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 16-06-2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
16/06/2020 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 16-06-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-6-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10131

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 16-6-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού και έγκριση τευχών δημοπράτησης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ».
2. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», έγκριση μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών αυτής και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
3. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ, ΑΣΠΡΙΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ»
4. Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού {με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», διάρκειας δύο (2) ετών που θα βαρύνει τρία (3) οικον. έτη, 2020-2021-2022»
5. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες κοινωφελούς εργασίας».
6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος