Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 30-06-2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
30/06/2020 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 30-06-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σπυριδούλα Παυλοχρήστου
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26-6-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11137
ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 30-6-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Ενέργειες και διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου « Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας».
2. Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την υπηρεσία «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας».
3. Καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητού εξοπλισμού.
4. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού, έγκριση τευχών δημοπράτησης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛAΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» και αποδοχή της απόφασης ένταξης.
5. Αποδοχή δωρεάς παραχώρησης φυτών Υγράμβαρης.
6. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος