Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 21-07-2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
21/07/2020 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 21-07-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα – Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 17-7-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 12611

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 21-07-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020.
2. Τροποποίηση της αριθ.πρωτ.6966/27-04-2020 (20SYMV006621469) σύμβασης μεταξύ της εταιρείας ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. και του Δήμου Ναυπακτίας που αφορά στην προμήθεια «ΕΝΟΣ (1) ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΙΣΟΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ»
3. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην υπηρεσία «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής, εξοπλισμού και ηλεκτροφωτισμού της εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου για το έτος 2020», έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.
4. Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού {με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την «Προμήθεια λιπαντικών», διάρκειας δύο (2) ετών που θα βαρύνει τρία (3) οικον. έτη, 2020 – 2021 – 2022»και με συστημικό αριθμό: 90764.
5. Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, που αφορά στο συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων».
6. α) Ματαίωση της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας», σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, επειδή ο συνοπτικός διαγωνισμός απέβη άγονος. β) Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν.4412/2016 που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. πρωτ. 9307/01-06-2020 (PROC006797176) Διακήρυξης.
7. Έγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας Εκποίησης κινητού εξοπλισμού.
8. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.
9. Άσκηση, ή, μη ενδίκων μέσων για μισθωτική υπόθεση σε οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) Δήμου Ναυπακτίας στην Αθήνα.
10. Εξειδίκευση πίστωσης για τη μεταφορά και τοποθέτηση α υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ναυπακτίας.
11. Παραχώρηση αιγίδας στη συνδιοργάνωση τουρνουά beach volley υπό την αιγίδα του Δήμου Ναυπακτίας.
12. Έγκριση Έκδοσης Δύο Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος