Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 16-02-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
16/02/2021 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 16-2-2021 και ώρα 14:15 σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του από 07-01-2021 πρακτικό ( 1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη  του διαγωνισμού με τίτλο « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΟΡΟΥΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ ».
  2. Έγκριση 2ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας» Π/Υ 967.741,94 €  χωρίς Φ.Π.Α. και κατακύρωση σύμβασης.
  3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις   διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019  για την προμήθεια υλικών για διαμόρφωση χώρων πρασίνου.

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γκίζας Βασίλειος