Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 16-03-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
16/03/2021 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Τρίτη 16-3-2021 σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 14:00 και ώρα λήξης 15:00,  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση καταβολής χρηματικών  ποσών  για ακίνητο του Δήμου (κληροδότημα Αναστασίου Πυλαρινού του Γεωργίου στην Κοινότητα Αχλαδοκάστρου).
 2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις   διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2021 για   την επέτειο της 25ης Μαρτίου έτους 2021.
 3. Πολυετής Προγραμματισμός Προσλήψεων 2022 –2025  Δήμου Ναυπακτίας.   
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για το έτος 2021.
 5. Έγκριση της παράτασης των συμβάσεων της υπηρεσίας “Παροχή Υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής εργαζομένων   Δήμου Ναυπακτίας”.                                                              
 6. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού  και Αξιολόγησης προσφορών   για  το έργο  « ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ».
 7. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού  και Αξιολόγησης προσφορών   για  το έργο  « ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΠΥΛΗΝΗΣ».
 8. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού  και Αξιολόγησης προσφορών   για  το έργο  « ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ».
 9. Αναμόρφωση Π/Υ  Οικονομικού έτους 2021
 10. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου έτους 2021.
 11. Έγκριση πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» με υποέργα 1) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» και 2)«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΥΛΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 m3»  
 12. Γνωμοδότηση για έγκριση των μελετών των  υποέργων  1) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» και 2)«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΥΛΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 m3» με γενικό τίτλο πράξης « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»
 13. Εξέταση αιτήσεων Παν Χριστόπουλου.

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

Γκίζας Βασίλειος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 16Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 16-3-2021.pdf