Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Για Την «Προμήθεια Και Τοποθέτηση Ελαστικών 2021 – 2022 – 2023»

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Ελαστικα 2021.zip
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών 2021 – 2022 – 2023» εκτιμώμενης αξίας 187.037,88 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: gpaliatsa@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS: EL631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL):  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τον συστημικό αριθμό:  133706

Επιπλέον τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας: www.nafpaktos.gr

3. Κωδικοί CPV

Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV)

34351100-3: Προμήθεια ελαστικών

4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL631

5.   Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών 2021 -2022 - 2023».

6. Εναλλακτικές προσφορές: Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους της παρούσης), που δραστηριοποιούνται με το αντικείμενο της προμήθειας.

9. Προθεσμία προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28η Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία δημοσίευσης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  την 07/06/2021, ημέρα Δευτέρα.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος  Ναυπακτίας.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 150.837,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24%, 36.200,88€ δηλαδή συνολικά στο ποσό των 187.037,88 ευρώ, και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 10-6671.002, 15-6671.001, 20-6671.002, 30-6672.001, 35-6671.001, 70.01-6671.002.

13. Προδικαστικές προσφυγές: Όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία της Διακήρυξης.

14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 133706

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας  στη διεύθυνση (URL) :   www.  www.nafpaktos.gr.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   http://www.nafpaktos.gr.

      

         Ο Δήμαρχος

                                                              Γκίζας Βασίλειος

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός