Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 22-06-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
22/06/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Τρίτη  22-6-2021 σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 13:30,  σύμφωνα με την υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), της 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ -  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ&ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Α ΦΑΣΗ -ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-5)   ».
  2. Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)» καθώς και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας.
  3. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Εργασία συλλογής και διαχείρισης στερεών και οργανικών αποβλήτων, έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 38/2021 μελέτης για την ανωτέρω υπηρεσία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και Καθορισμός των όρων διακήρυξης.

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γκίζας Βασίλειος